347360, Rostov region, Volgodonsk,

street 7-I factory, 56